HISTORIEK

Gemeentebelangen 1964-2014

 

1964 – Hoe het begon

Gemeentebelangen ontstond uit een groep niet-partijpolitiek gebonden mensen die elkaar op een bepaald moment vonden. Toen bleek dat toenmalig burgemeester Roggeman niet meer welkom was bij zijn eigen partij, stak oud-burgemeester Abdon Heyse hem de hand uit. De oprichting van de lijst “Stekense Belangen” of “Gemeentebelangen” was een feit.  Burgemeester Roggeman voerde de lijst aan, Abdon Heyse stond op de tweede plaats. De ploeg bestond verder nog uit Frans Windhey, Jozef Vercauteren, Hector Van Hoye, Gilbert De Block, Albert De Cock, Albert Van Wabeke, John Reyns, Cyriel Merckx en Alfons Dhollander.

De Stekense kiezer was duidelijk: de Stekense Belangen sleepten zes van de elf zetels in de wacht, en behaalden dus meteen de absolute meerderheid. Dr. Roggeman werd voorgedragen als burgemeester, maar de benoemingsprocedure sleepte aan. Burgemeester Roggeman overleed kort daarna, en op 11 augustus 1965 werd Abdon Heyse door de koning benoemd. Jozef Vercauteren en Frans Windhey werden respectievelijk eerste en tweede schepen, en Hector Van Hoye voorzitter van de COO (het toenmalige OCMW). De vaart en het enthousiasme waarmee de nieuwe ploeg aan de slag ging, sprak boekdelen. Men wist niet wat eerst te doen, want werk was er genoeg. Gemeentebelangen was geboren!

 

1970 – Voor een hart in de politiek

Ondanks de hetze die tegen burgemeester Heyse en de hele groep gevoerd werd, kon men in 1970 opnieuw een schitterende lijst samenstellen, met 13 sterke kandidaten, onder het motto “Kies voor een hart in de politiek”. Abdon Heyse voerde de lijst aan. De kiescampagne toen was een van de woeligste uit de Stekense geschiedenis. CVP en Gemeentebelangen stonden loodrecht tegenover elkaar, met de BSP als traditionele derde. Te elfder ure echter kwam het tot een breuk tussen CVP-kandidaat Paul Koppen en de rest van de partij. Paul Koppen kwam nog vlug met een eigen lijst op, “Gelijk voor Iedereen”, zodat er voor het eerst vier lijsten aantraden. Gemeentebelangen haalde zes zetels. De Stekense Volkspartij (CVP) haalde er ook zes, en de dertiende zetel ging naar Gelijk voor Iedereen. Burgemeester Abdon Heyse behaalde het hoogste aantal voorkeurstemmen ooit door een Stekens politicus op gemeentelijk vlak behaald voor de fusie: 1.781 stemmen. Gemeentebelangen en Gelijk voor Iedereen vormden samen de nieuwe coalitie.  Het werd een bijzonder succesrijke samenwerking, waardoor onze gemeente toon-aangevend werd in  het Waasland. Abdon Heyse verlengde zijn burgemeestersambt, Paul Koppen werd eerste schepen, Walter Verbraecken tweede en Omer Calle derde schepen. Roger Dullaert (CVP) werd COO-voorzitter. Dat bewees de wil van Gemeentebelangen om het sektarisme te doorbreken.

 

1976 – De gemeentefusie

De verkiezingen van 1976 werden de eerste verkiezingen van de nieuwe fusiegemeente:  door het samengaan van Stekene met Klein-Sinaai en zowat drie vierde van Kemzeke, had  Stekene recht op 23 zetels in de nieuwe gemeenteraad. Voor het eerst waren er ook twee vrouwelijke kandidaten: Maria Van Rattingen en Paula Ost. Voor Kemzeke kwam toen ook Jo Cornu voor de eerste keer op. Gemeentebelangen behaalde opnieuw een schitterend resultaat. De groep kreeg het hoogste aantal stemmen, en Abdon Heyse de hoogste persoonlijke score. Zowel CVP als Gemeentebelangen haalden elk negen zetels. De Onafhankelijke Centrumpartij van de Kemzeekse burgemeester Bob Verbeke haalde er drie, PVV en BSP haalden elk één zetel. Op de verkiezingsdag zelf was er al een akkoord tussen de OCP en de CVP met als aanvoerder Dr. Omer Boeykens. Gemeentebelangen had niet eens de kans gekregen om met een van beide partijen te praten. Er was duidelijk al voor de verkiezingen tussen beide partijen gesproken… Burgemeester Abdon Heyse besloot hierop het actieve politieke leven vaarwel te zeggen. Bob Verbeke werd de nieuwe Stekense burgemeester, en onder leiding van Paul Koppen ging Gemeentebelangen de oppositie in. Gemeente-belangen kreeg de taak zich als oppositie gedurende zes jaar waar te maken. Dat ze daar in lukte, zouden de verkiezingen van 1982 bewijzen.

 

1982 –  Opnieuw in de meerderheid

Gemeentebelangen ging de verkiezingen van 1982 met vertrouwen tegemoet. Arnoud Heyse volgde zijn vader Abdon op als lijstaanvoerder, en Abdon Heyse, ondertussen ere-burgemeester geworden, duwde de lijst. Er werden bij die verkiezingen maar liefst zeven lijsten ingediend. Ge.Be won de kiesstrijd en haalde opnieuw negen zetels binnen. De CVP onder leiding van Omer Boeykens strandde op acht zetels. Arnoud Heyse behaalde de hoogste persoonlijke score. Wat vroeger niet kon, gebeurde nu bij wijze van spreken bijna automatisch: er werd een grote coalitie gevormd, met Gemeentebelangen en CVP. Men was het snel eens, zowel over het te voeren beleid als over de verdeling van de mandaten. Omer Boeykens zou de eerste drie jaar burgemeester zijn, Arnoud Heyse eerste schepen. Nadien werden de rollen omgedraaid. Ook Jo Cornu werd toen schepen. Kort na dit akkoord echter viel de CVP-fractie uiteen, vanwege onderlinge onenigheid en persoonlijke tegenstellingen. Het gevolg was dat de nieuwe coalitie bestond uit Ge.Be en vier CVP’ers, terwijl de andere vier voor de oppositie kozen. De grote meerderheid werd dus een kleine. Ondertussen kende Ge.Be als groep ook een goede interne werking, onder leiding van voorzitter Georges Van Liefferinge en secretaris Marie-Jeanne Gijsel. In 1984 opende Ge.Be zelfs een eigen sociaal centrum in het midden van het dorp.

 

1988 – Een sterk vernieuwde lijst

Men ging de verkiezingen van 1988 tegemoet met een vernieuwde en verjongde lijst, onder leiding van Arnoud Heyse. Gemeentebelangen haalde, weer eens, veruit de meeste stemmen. Tegen de wil van de kiezer in werd Ge.Be. echter in de oppositie gedrongen, ondanks eerder gemaakte afspraken met de CVP. Gemeentebelangen heeft dan gedurende zes jaar een sterke maar eerlijke en gefundeerde oppositie gevoerd, waarbij het gemeentebelang zoals steeds voorop bleef staan.

Onderwerpen zoals verkeersveiligheid, milieu, ruimtelijke ordening en landbouw lagen ons toen reeds nauw aan het hart. Door de constructieve oppositie lag Ge.Be mee aan de basis van de nieuwe woonwijk in de Pastoor Van Lierdestraat, de atletiekpiste en een aantal belangrijke rioleringswerken.

In 1990 vierde Gemeentebelangen haar 25-jarig jubileum. Abdon Heyse, Frans Windhey en Cyriel Merckx werden toen speciaal in de bloemetjes gezet : de eerste als stichter van Gemeentebelangen, de twee anderen omdat zij er onaf-gebroken vanaf het prille begin bij waren. Op een druk bijgewoonde persconferentie bleek nog maar eens hoe sterk Gemeentebelangen, zelfs in de oppositie, nog altijd stond. Dat werd trouwens ook bewezen door de uitgave van ons tijdschrift “Stekene Vandaag”, dat de Stekenaars inlicht over het reilen en zeilen in de gemeente.

 

1994 – Samen naar 2000

Door het groter wordende inwonersaantal kreeg Stekene, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994, 25 in plaats van 23 zitjes in de gemeenteraad toegewezen. De lijst van Gemeentebelangen werd opnieuw aangevoerd door Arnoud Heyse. Met de slogan “Samen naar 2000” haalde Gemeente-belangen opnieuw negen zetels. De toenmalige meerderheid CVP-SP bleef haar meerderheid -zij het opnieuw heel nipt- houden, en besliste om ook de volgende zes jaar samen te besturen. Maar toen op 19 december 1995 SP-schepen Paul Noens ontslag nam, diende een opvolger te worden aangeduid. Namens Gemeentebelangen werd Frans Windhey voor-gedragen, en tot ieders verrassing kreeg hij, als kandidaat van de oppositie, maar liefst 14 stemmen achter zijn naam, tegen 11 voor de meerderheidskandidaat. Dat betekende voor Gemeentebelangen een kentering. Na een kort oppositiefront (Ge.Be. – SP – VLD) werd op 7 mei 1996 tussen Gemeente-belangen en CVP een bestuursakkoord ondertekend. Gemeentebelangen, in wezen een partij die wil besturen en de gemeente mee vooruit wil helpen, kreeg hierdoor een nieuw elan. Gemeentebelangen zorgde voor een nieuwe bestemming voor het oude OCMW-rustoord. Verder werd ook de restauratie van het gemeentehuis aangepakt, en werd de sportinfrastructuur uitgebreid (atletiek, tafeltennis, …).

 

2000 – Opnieuw de steun van de bevolking

Ook de Stekense kiezer had alle vertrouwen in de meerderheid, want na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 werd de coalitie herbevestigd. Gemeentebelangen ging procentueel nog vooruit. Naast de steun van de V.U., die van bij het begin een belangrijke pijler was, kregen we nu dankzij de steun van de VLD een nog bredere basis. Gemeentebelangen startte deze legislatuur met de schepenen Dirk Backaert, Stany De Rechter en Frans Windhey. Arnoud Heyse bleef OCMW-voorzitter. Ingevolge het bestuursakkoord met onze coalitiepartner, bekwam Gemeentebelangen, in de persoon van Stany De Rechter, op 1 januari 2005 de burgemeesterssjerp. Belangrijkste realisaties tijdens deze legislatuur waren o.m. de uitbreidingen van het rioleringsstelsel, de uitbreiding van de Ambachtelijke Zone, vernieuwing van de Kerkstraat en alle schoolomgevingen, de uitbreiding van het gemeentehuis, en meer aandacht voor begeleid wonen. Ook intern veranderde er een en ander bij Gemeente-belangen. Er werden werkgroepen opgericht, die een aantal dossiers voorbereidden Het toenmalige bestuur van Gemeentebelangen bestond uit voorzitter Bernard Van Hullebus, ondervoorzitter Paul Merckx, secretaris Jan De Bruyne en penningmeester Freddy Merckx, aangevuld met onze schepenen en fractieleider.

 

2006 – Gewijzigde verhoudingen

De lijst waarmee Gemeentebelangen in 2006 naar de kiezer trok, was sterker dan ooit. Gemeentebelangen won een zetel bij en ging naar tien. CVP moest een zetel afgeven en kwam op acht. De coalitie Gemeentebelangen – CD&V bleef behou-den, maar de gewijzigde verhoudingen na de verkiezingen weerspiegelden zich uiteraard ook in de samenstelling van het schepencollege. Stany De Rechter kon voor de volgende zes jaar zeker zijn van het burgemeestersambt, en Dirk Backaert werd voor zes jaar OCMW-voorzitter. Andere schepenen waren Frans Windhey, die eind 2009 zou vervangen worden door Kris Van Duyse, en Maria Dhollander, die eind 2010 vervangen zou worden door Freddy Merckx. Arnoud Heyse werd voorzitter van de gemeenteraad.

Tijdens deze legislatuur kwamen er multifunctionele terreinen langsheen de expressweg, waar ook CrammerocK een nieuwe stek kreeg. De brandveiligheid van de jeugdlokalen kreeg extra aandacht, de Ambachtelijke Zone werd uitgebreid en de aanzet werd gegeven voor het bouwen van een nieuwe sporthal. Op de OCMW-campus werd kinderdagverblijf Dol-fijn uitgebreid, verhuisden de buitendiensten van het OCMW op een nieuwe campus aan het Pauwel Hauweplein.

In november 2009 vierden we ons 45-jarig bestaan met een lekker feestmaal en een bijzonder verzorgde en druk bijgewoonde feestzitting, waarop Frans Windhey uitgebreid in de bloemetjes werd gezet: hij was toen 45 jaar gemeenteraadslid en 25 jaar schepen!

 

2012 – Bedachtzaam vooruit

De verkiezingen van 2012 brachten een onverhoopt succes. Voor het eerst sinds 1964 behaalde Gemeentebelangen opnieuw een absolute meerderheid. Stany De Rechter haalde als uittredend burgemeester een nooit geziene monsterscore van 2657 voorkeurstemmen.

Sindsdien bestuurt Ge.Be de gemeente alleen, met burge-meester Stany De Rechter, en schepenen Kris Van Duyse, Lorette De Permentier, Gunter Van Campenhout, Freddy Merckx en Dirk Backaert (tevens ook OCMW-voorzitter). Op 1 januari 2015 zal Pieter De Witte Freddy Merckx als schepen opvolgen. Arnoud Heyse werd opnieuw voorzitter van de gemeenteraad. Verkozen gemeenteraadsleden waren verder Marina Zegers (die om beroepsredenen niet kon zetelen en opgevolgd werd door Kristien Strobbe), Heidi Van Gaever, Sofie De Jonckheere (begin 2014 opgevolgd door Jan De Bruyne), Grietje Cortebeek en Frans Windhey. De OCMW-raadsfractie bestaat naast voorzitter Dirk Backaert uit Annik De Vlieger, Annette Vogels, Jan De Bruyne, Miejef Labeeuw en Rony Dragon.

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur is er ook al heel wat gebeurd. Het belangrijkste is uiteraard het op punt stellen van de meerjarenplanning. Er moest immers heel wat worden bespaard, en dat dit alles kon zonder de belastingen te verhogen bewijst dat de nodige creativiteit en het nodige gezond verstand een belangrijke rol hebben gespeeld. Verder hebben we de eerstesteenlegging van de sociale appartementen op de OCMW-campus al achter de rug, werden de nieuwe chirolokalen in Kemzeke geopend, zijn de uitbreidings-werken van het OCMW-rustoord begonnen en nadert de nieuwe sporthal zijn voltooiing.

 

50 jaar Gemeentebelangen in een notedop

Gemeentebelangen, een partij die wil besturen, heeft sinds 1964 maar liefst 36 jaar bestuurd of meebestuurd. De laatste 18 jaar zelfs onafgebroken! Alle realisaties opsommen zou ons te ver leiden, daarom slechts een kleine greep :

 • Oprichting van de kunstacademie en de academie voor muziek, woord en dans
 • De aanleg van tal van nieuwe woonwijken
 • In orde brengen van het rioleringsnet
 • Herinrichting van de kerk- en schoolomgevingen
 • Aanleg van multifunctionele terreinen langsheen de expressweg, voor o.m. CrammerocK
 • (her)aanleg van tal van voet- en fietspaden
 • Oprichting van kinderdagverblijf Dol-fijn
 • Uitbreiding en modernisering van het gemeentehuis
 • Lanceren van een gemeentelijk informatieblad
 • Bouwen van een eerste sporthal, die nu in oppervlakte verdubbeld wordt
 • Bouw van 30 sociale appartementen en uitbreiding van WZC Zoetenaard op de OCMW-campus
 • Bereiken van een overeenkomst met de privésector om het kloostergebouw in de Kerkstraat te kunnen behouden en de kunstacademie een nieuw onderkomen te kunnen geven
 • Oprichten van dienstencentrum Amelberga, dat ingericht werd als thuishaven voor de muziekacademie
 • Professionele aanpak van elf juliviering, Kerstmarkt, Feest-markt, Zomerconcerten, Nieuwjaarsreceptie op de markt enz.

… en dankzij de steun van steeds meer Stekenaren, blijven wij bedachtzaam vooruit gaan!

Deel dit: