Ruimtelijke Ordening

Bouwen… nog voor de Stekenaar?

We moeten zuinig omspringen met het gebruik van de ruimte. Zo moeten we de verdere versnippering van het landelijke gebied consequent tegengaan. De open ruimte die tot vandaag bewaard is gebleven, moet haar unieke karakter kunnen behouden. Dat betekent echter niet dat het creëren van meer woonoppervlakte onmogelijk is. We hebben onlangs een aantal nieuwe wijken aangelegd in Bosdorp (Varenstraat) en in de Hellestraat (Komiezenstraat). Dat is duidelijk een sterke aantrekkingspool voor onze jonge gezinnen, niet minder dan 80 % van de huizen in deze nieuwe wijken zijn verkocht aan jonge Stekense gezinnen.

We zijn in de afwerkingsfase van een ‘wooninbreidingsproject’ op de binnengronden tussen de Dorpsstraat, Stadionstraat en Bormte, goed voor 115 kavels inclusief sociale bouwgronden met Interwaas. En we plannen samen met externe partners een nieuw groot uitbreidings-project in Kemzeke met 150 woningen. Ook in Klein-Sinaai is er een project in aantocht. Hiermee geven we duidelijk aan dat er nog plaats is voor de Stekenaars om in eigen ge-meente te bouwen.

Sociaal wonen

We willen ook sociaal wonen verder stimuleren in een veilige omgeving. Er moet voldoende aandacht zijn om sociale woningen te voorzien bij privé- en bij overheidsontwikkelingen.

Vrijkomen van gronden

Wij streven er naar alle reservatiestroken uit een ver verleden te schrappen, zodat er bouwmogelijkheden en gronden vrijkomen. Wij hebben er zo voor gezorgd dat het tracé van de N41 in Kemzeke (het oostelijke tracé) reeds geschrapt is, zodat er andere ontwikkelingen mogelijk zijn (woonmogelijkheid, nieuwe chirohemen, sportvelden enz.).

Aangepaste en betaalbare bejaardenwoningen

We zorgen voor voldoende aangepaste en betaalbare bejaardenwoningen en serviceflats over het hele grondgebied. Het OCMW en de sociale bouwmaatschappijen moeten, via inbreidings- en renovatieprojecten, hun verantwoordelijkheid blijven nemen. Betaalbare rusthuis- en serviceflattarieven zijn noodzakelijk, zeker met de aankomende vergrijzing.

Permanente bewoning in recreatiegebied

We willen het evenwicht zoeken tussen een ecologisch en sociaal beleid. We beseffen dat de gemeente rugdekking van de hogere overheid nodig heeft om tot een oplossing te komen. Wij zorgden er voor dat de toevloed stopte, terwijl tegelijkertijd ook oplossingen aangeboden worden aan de betrokkenen die in bepaalde zones wonen. Recreatiegronden die nog niet als verkaveling werden vergund worden omgezet naar open ruimte. Vandaag is de volledige inventarisatie van de Stekense weekendverblijven afgewerkt en zijn er zes grote gebieden aangeduid, die elk een specifiek uitgewerkte aanpak krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de omgeving waarin het weekendverblijf zich bevindt om een planologische oplossing te bieden via recreatieve woonzones. Waar dit niet mogelijk is, willen wij zo vlug mogelijk rechtszekerheid scheppen, zeker voor de mensen die reeds lange tijd ingeschreven zijn en die niet in de door de provincie bepaalde toekomstige recreatieve zones vallen. We willen absoluut heksenjacht vermijden,maar rust brengen en een ordening die rekening houdt met de verworvenheden van de decennialange bewoning. Volgens de normale stedenbouwkundige regels verjaart de overtreding van permanente bewoning na 5 jaar. Wie niet in een recreatieve woonzone terecht komt en langer dan 5 jaar ingeschreven is, kan volgens de huidige rechtspraak niet meer verontrust worden. Dit lijkt ons een rechtvaardige visie die we willen ondersteunen.

Deel dit: